ایمیداکلوپراید

نام عمومی:          Imidacloprid

نام تجاری:           Confidor

کلاس:    Insecticide (حشره کش)

گروه:     Neonicotinoid/Chloronicotinyl

فرمولاسیون:        SC 35% W/V

درجه سمیت:        Acute Oral LD 50 For Rats : 450 mg / kg

نحوه تاثیر: حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده

موارد مصرف : علیه پسیل پسته و شته توتون ، شته جالیز در مزارع پنبه و پروانه مینوز مرکبات در خزانه در قبال طول ۳تا ۵ سال.

مقدار مصرف : بمقدار ۰/۴ در هزار علیه پسیل پسته و ۰/۲۵ لیتر در هکتار علیه شته توتون و۰/۲۵ لیتر در هکتار در مزارع پنبه برای مرکبات  ۳۰۰cc  روغن در ۱۰۰ لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله ۱۰ روز