تولیدات

فن پیروکسی میت

نام عمومی: Fenpyroximate نام تجاری: Ortus کلاس:    Acaricide(کنه کش) گروه: Phenoxypyrazol فرمولاسیون: SC 5% W/V درجه سمیت: Acute Oral LD 50 For Rats : 480  mg / kg نحوه تاثیر: با

ایمیداکلوپراید

نام عمومی:          Imidacloprid نام تجاری:           Confidor کلاس:    Insecticide (حشره کش) گروه:     Neonicotinoid/Chloronicotinyl فرمولاسیون:        SC 35% W/V درجه

دیازینون

نام عمومی : diazinon کلاس : insecticide گروه : organophosphate درجه سمیت : Acute oral LD50 for rats : 1250  mg/kg       نحوه تاٌثیر: حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و

پاراکوات

نام عمومی :            PARAQUAT         نام تجاری :             Gramaxon           کلاس :    Herbicide (علف کش) گروه :     Bipyridylium       فرمولاسیون

پیوند ها

logo one
logo two
logo three
logo four