تولیدات

ای پی تی سی

نام عمومی :EPTC کلاس : herbicide گروه : thiocarbamate درجه سمیت :    Acute oral LD50 for rats : >2000 mg/kg نحوه تاٌثیر: انتخابی ، سیستمیک ،  بازدارنده رشد جوانه

بوتاکلر

نام عمومی :butachlor کلاس : herbicide گروه : chloroacetamide درجه سمیت : Acute oral LD50 for rats : 2000  mg/kg نحوه تاٌثیر: انتخابی ، سیستمیک ، بازدارنده سنتز

فوزالن

نام عمومی :phosalone کلاس : insecticide گروه : organophosphate درجه سمیت : Acute oral LD50 for rats : 120    mg/kg نحوه تاٌثیر: حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر

روغن

نام عمومی :petrolium oils کلاس : others گروه : aliphatic hydrocarbon درجه سمیت : Acute oral LD50 for rats : > 15000  mg/kg نحوه تاٌثیر: حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی ،

پیوند ها

logo one
logo two
logo three
logo four