تولیدات

هگزی تیازوکس

نام عمومی :            Hexythiazon نام تجاری :             Nissorun کلاس :    Acaricide(کنه کش) گروه :     Mite Growth Inhibitor فرمولاسیون :          EC 10%

روغن

نام عمومی :petrolium oils کلاس : others گروه : aliphatic hydrocarbon درجه سمیت : Acute oral LD50 for rats : > 15000  mg/kg نحوه تاٌثیر: حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی ،

ای پی تی سی

نام عمومی :EPTC کلاس : herbicide گروه : thiocarbamate درجه سمیت :    Acute oral LD50 for rats : >2000 mg/kg نحوه تاٌثیر: انتخابی ، سیستمیک ،  بازدارنده رشد جوانه

دیازینون

نام عمومی : diazinon کلاس : insecticide گروه : organophosphate درجه سمیت : Acute oral LD50 for rats : 1250  mg/kg       نحوه تاٌثیر: حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و

پیوند ها

logo one
logo two
logo three
logo four