تولیدات

کلرپیریفوس

نام عمومی: Chlorpyrifos نام تجاری: Dursban کلاس:    Insecticide (حشره کش) گروه: Organophosphate فرمولاسیون: EC 40/8% W/V درجه سمیت: Acute Oral LD 50 For Rats : 135-1630mg / kg نحوه

ای پی تی سی

نام عمومی :EPTC کلاس : herbicide گروه : thiocarbamate درجه سمیت :    Acute oral LD50 for rats : >2000 mg/kg نحوه تاٌثیر: انتخابی ، سیستمیک ،  بازدارنده رشد جوانه

پاراکوات

نام عمومی :            PARAQUAT         نام تجاری :             Gramaxon           کلاس :    Herbicide (علف کش) گروه :     Bipyridylium       فرمولاسیون

پیوند ها

logo one
logo two
logo three
logo four