تولیدات

کلودینافوپ پروپارژیل

 نام عمومی: Clodinafop Propargyl نام تجاری: Topik کلاس:    Herbicide(علف کش) گروه: Aryloxy Phenoxy Propionate فرمولاسیون: EC 8% W/V درجه سمیت: Acute Oral LD 50 For Rats (male)1392 (femal)2271 mg

گلیفوزیت

نام عمومی:      Glyphosate نام تجاری:    Roundup کلاس:    Herbicide (علف کش) گروه:   Glycine Derivative  فرمولاسیون:    SL 41% W/W درجه سمیت:    Acute Oral LD 50 For Rats : 5000 mg /

بوتاکلر

نام عمومی :butachlor کلاس : herbicide گروه : chloroacetamide درجه سمیت : Acute oral LD50 for rats : 2000  mg/kg نحوه تاٌثیر: انتخابی ، سیستمیک ، بازدارنده سنتز

پیوند ها

logo one
logo two
logo three
logo four