تولیدات

پروفنفوس

نام عمومی : profenofos کلاس : insecticide گروه : organophosphate نحوه تاٌثیر: حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع دارای اثر

گلیفوزیت

نام عمومی:      Glyphosate نام تجاری:    Roundup کلاس:    Herbicide (علف کش) گروه:   Glycine Derivative  فرمولاسیون:    SL 41% W/W درجه سمیت:    Acute Oral LD 50 For Rats : 5000 mg /

کلودینافوپ پروپارژیل

 نام عمومی: Clodinafop Propargyl نام تجاری: Topik کلاس:    Herbicide(علف کش) گروه: Aryloxy Phenoxy Propionate فرمولاسیون: EC 8% W/V درجه سمیت: Acute Oral LD 50 For Rats (male)1392 (femal)2271 mg

فن پیروکسی میت

نام عمومی: Fenpyroximate نام تجاری: Ortus کلاس:    Acaricide(کنه کش) گروه: Phenoxypyrazol فرمولاسیون: SC 5% W/V درجه سمیت: Acute Oral LD 50 For Rats : 480  mg / kg نحوه تاثیر: با

پیوند ها

logo one
logo two
logo three
logo four